+48 501 093 527ul. Sułkowicka 2/4 Budynek Belvedere Residence – I piętro, Warszawa

REGULAMIN CORE STUDIO

 

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1. Warunkiem korzystania z usług CORE STUDIO jest zapoznanie się z regulaminem studia, wypełnienie
i podpisanie formularza rejestracyjnego oraz wykupienie usługi według aktualnego cennika.

2. Administratorem danych osobowych jest CORE STUDIO Katarzyna Szmyd i CORE STUDIO S.C. Katarzyna Szmyd, Łukasz Wróblewski z siedzibą w Warszawie (04-039), przy ulicy Opinogórskiej 4/36.

3. Dane, które Klient/Użytkownik podaje na formularzu rejestracyjnym/kontaktowym przetwarzane są przez CORE STUDIO Katarzyna Szmyd i CORE STUDIO S.C. Katarzyna Szmyd, Łukasz Wróblewski
z siedzibą w Warszawie (04-039), przy
ulicy Opinogórskiej 4/36, adres email: studio@corestudio.com.pl. („Administrator danych”) w celu prawidłowego korzystania przez Klienta/Użytkownika w celu realizacji usług świadczonych przez CORE STUDIO Katarzyna Szmyd i CORE STUDIO S.C. Katarzyna Szmyd, Łukasz Wróblewski. Jeśli Klient/Użytkownik wyrazi odpowiednią zgodę, Jego dane kontaktowe 
w postaci imienia i nazwiska, numeru telefonu oraz adresu e-mail mogą zostać przez CORE STUDIO udostępnione podmiotom współpracującym z CORE STUDIO w celach marketingowych, podmiotom świadczącym usługi serwisu i utrzymania systemów informatycznych, podmiotom świadczącym usługi związane z obsługą Użytkowników/Klientów, podmiotom prowadzącym audyty oraz organom publicznym.

4. CORE STUDIO nie przekazuje, nie sprzedaje, nie użycza zgromadzonych danych osobowych klientów osobom trzecim lub instytucjom, chyba, że dzieje się to za wyraźną zgodą Klienta/Użytkownika lub też na wniosek sądu, prokuratury, policji lub innego uprawnionego organu, w przypadku naruszenia przez Klientów/Użytkowników przepisów prawa.

5. Pozostałe informacje dotyczące ochrony danych osobowych w tym w szczególności prawo dostępu, aktualizacji tych danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz wniesienia sprzeciwu na dalsze ich przetwarzanie znajdują się w Polityce Prywatności.  W sprawach spornych przysługuje Klientowi/Użytkownikowi prawo wniesienia skarg do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2;
00-193 Warszawa.

6. Zaleca się zabezpieczanie rzeczy podczas zajęć. CORE STUDIO nie ponosi odpowiedzialności za  rzeczy wartościowe i rzeczy niezabezpieczone w szafkach. Wszelkie straty materialne czy personalne poniesione przez klienta nie będą obciążały pracowników CORE STUDIO

7. Na terenie studia obowiązuje zakaz:

-palenia tytoniu i spożywania napojów alkoholowych czy środków odurzających,
-samodzielnego regulowania wszelkich urządzeń technicznych,
-używania maszyn, urządzeń, przyborów niezgodne z ich przeznaczeniem,
-wprowadzania zwierząt.

 

PŁATNOŚCI I KARNETY

 

1. Płatności mogą być dokonywane gotówką w CORE STUDIO lub przelewem bankowym przed planowanymi zajęciami.

2. Wykupione a niezrealizowane karnety nie podlegają zwrotowi ani wymianie.

3. Karnety wykupione w CORE STUDIO są imienne.

4. Karnety nie mogą być przenoszone na rzecz osób trzecich.

5. Wykupione karnety ważne są 60 dni od daty pierwszej rezerwacji.

6. Pakiet START ważny jest 30 dni od daty pierwszej rezerwacji.

7. Termin ważności karnetu może być przesunięty,
na prośbę klienta w wyjątkowych sytuacjach, po wcześniejszym uzgodnieniu z właścicielem CORE
STUDIO. Brak informacji o zawieszeniu powoduje utratę niewykorzystanych zajęć.

 

ZAJĘCIA

 

1. Uważa się, że wszystkie osoby korzystające z usług CORE STUDIO ćwiczą na własną odpowiedzialność i nie mają problemów ze zdrowiem, które uniemożliwiałyby wykonywanie ćwiczeń fizycznych.

2. W przypadku dolegliwości fizycznych, urazów, kontuzji, ciąży oraz innych poważnych problemów zdrowotnych należy poinformować o tym instruktora przed zajęciami.

3. Ćwiczenia na sprzęcie w studiu odbywają się tylko pod nadzorem instruktora.

4. Ze względu na bezpieczeństwo i komfort pozostałych ćwiczących, uprasza się o punktualne przychodzenie na zajęcia.

5. W przypadku opóźnienia zajęć z winy uczestników, instruktor nie ma obowiązku przedłużać treningu.

6. W przypadku nie odbycia się zajęć z winy instruktora, uczestnikom nie zostanie odnotowane wejście z karnetu, a zaległą lekcję będą mogli zrealizować w innym terminie.

7. Zajęcia trwają 55 minut.

8. Zajęcia grupowe odbywają się od min. 3 osób.

 

REZERWACJE I ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ

 

1. Rezerwacje na treningi grupowe lub personale przyjmowane będą w przypadku wolnych terminów
i po dokonaniu opłaty za zajęcia.

2. Wymagane jest z góry określenie terminów odbycia 5 lub 10 zajęć, w zależności od rodzaju karnetu.

3. Możliwa jest zmiana terminu rezerwacji zajęć.

4. Bieżące rezerwacje, zmiany terminów
i odwoływanie zajęć przyjmowane będą: telefonicznie, przez SMS, osobiście w studiu lub przez stronę internetową www.corestudio.com.pl.

5. Korespondencja drogą mailową w sprawie zajęć, potwierdzona zostanie przez CORE STUDIO. Wyłącznie taka rezerwacja lub odwołanie zajęć będzie uznawane za przyjęte.

6. W razie konieczności odwołania dokonanej rezerwacji, w przypadku zarówno treningów grupowych czy personalnych, zgłoszenia przyjmowane będą do godz. 12:00 dnia poprzedzającego zajęcia. Odwołanie treningu nie wpływa na przedłużenie okresu ważności karnetu lub pakietu START.

7. Studio zastrzega sobie prawo do odwoływania zajęć grupowych, jeśli nie ma wymaganej liczby osób:

- zajęcia poranne i południowe, do godziny 20:00 dnia poprzedzającego zajęcia,

- zajęcia popołudniowe, do godziny 14:00 tego samego dnia.

8. Za nie zgłoszone nieobecności w wyznaczonym w pkt. 6 „REZRWACJE I ODWOŁYWANIA ZAJĘĆ” terminie zostanie pobrana opłata jak za wykorzystane zajęcia i taki trening odliczany jest z karnetu.

9. Przypadki zdarzeń losowych, uniemożliwiających udział w zajęciach, będą rozpatrywane indywidualnie po wysłaniu maila na adres: studio@corestudio.com.pl.

 

ZNIŻKI

 

1.Karta Dużej Rodziny - 10% zniżki dla posiadaczy karty, na dowolną usługę CORE STUDIO z cennika.

2. Zniżka Rodzinna - 10% zniżka na dowolną usługę CORE STUDIO z cennika dla małżeństw, par i ich dzieci.

3. Zniżki udzielane przez CORE STUDIO mogą być zniesione w przypadku nie stosowania się do powyższego regulaminu.

4. Zniżki nie łączą się ze sobą i nie mają zastosowanie w przypadku pakietu START.